top of page
Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Binnen OV4 verwelkomen we:

 • Jongeren die in het bezit zijn van een diagnose autisme of ASS (een diagnose gesteld door een multidisciplinair team);
   

 • Jongeren die voldoende inzicht hebben en beschikken over de nodige schoolse vaardigheden om het leerplan van het gewoon onderwijs aan te kunnen;
   

 • Jongeren die ontwikkelingskansen missen in het gewoon onderwijs omdat de begeleidingsmogelijkheden er ontoereikend zijn.  Hun schoolloopbaan is vast komen te zitten en de aanpassingen die gebeurd zijn, zijn ontoereikend.
   

Om over te kunnen gaan tot inschrijving dient het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) steeds betrokken te worden bij het oriëntatieproces. Zij zijn de instantie die de nodige documenten kunnen opstellen zodat uw kind ingeschreven kan worden op onze school.
 

 • Het CLB stelt een M-verslag op, waarmee ze aangeven dat uw kind recht heeft op buitengewoon onderwijs in een bepaalde onderwijsvorm en van een bepaald type.
  Voor onze school gaat dat over onderwijs in onderwijsvorm 4, van het type 9.

   

 • Het verslag wordt door het betrokken CLB overhandigd aan de ouders. Het zijn de ouders die dit bij de inschrijving overhandigen aan de school. 

Doelstelling

Het doel van onderwijsvorm 4

Het doel van onderwijsvorm 4 (OV4) is leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden om ze zodoende te begeleiden naar:
 

 • het behalen van een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift (6 BSO);
   

 • het aanvatten van vervolgonderwijs of tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning;


Binnen het SIBBO in het bijzonder, vinden we het daarnaast belangrijk om in te zetten op maatschappelijk participeren en functioneren. Om zelfstandig en sociaal vaardig zijn na te streven, hebben we bijzondere aandacht voor sociale vaardigheden,  ‘leren leren’ en zelfinzicht in onze werking.

Troeven

Onze troeven

 • Via een aanpak op maat streven we naar een maximale ontplooiing van de ontwikkelingskansen van onze leerlingen. 
   

 • In onze school zijn er kleine klasgroepen met een duidelijke en voorspelbare werking. Die werking wordt stevig ondersteund met visualisaties en planning-tools.
   

 • We voorzien begeleiding voor elke individuele leerling door een gemotiveerd leerkrachten- en leerlingbegeleidersteam. 
   

 • We doen aan voortdurende procesevaluatie door middel van wekelijkse klassenraden. 
   

 • Dankzij de vakken ‘Burgerschap’ en ‘KLASS vol talent’ waarin de nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de kennis van rechten en plichten binnen de maatschappij, stromen de leerlingen vlot door naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 
   

 • Opvoeden doen we samen. We werken graag en veelvuldig samen als schoolteam maar ook met de ouders, het CLB, internaten,… Als partners werken we samen aan de beste toekomst voor onze leerlingen.

Doelstelling
Troeven
UP
bottom of page